Οι οσμές που «πνίγουν» τον Βόλο δεν είναι τοξικές –Τι δήλωσε ο Αγοραστός

Σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις οσμές που «πνίγουν» την πόλη και από τις μετρήσεις σε έξι σημεία (επιχειρήσεις και εργοστάσια) διαπιστώθηκε πως αυτές δεν είναι τοξικές, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Μέσα από τη σύμβαση για τις μετρήσεις με τη μέθοδο της ολφακομετρίας έγινε εκτίμηση των επιπτώσεων των εκπομπών οσμών, από εγκατεστημένα εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. «Υπάρχει μια στρατηγική για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.
Οι ερευνητές «μπήκανε» στις καμινάδες έξι επιχειρήσεων και κατέγραψαν το προφίλ των πτητικών οργανικών ενώσεων. Δεν υπάρχουν τοξικές ενώσεις και επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα εργοστάσια μυρίζουν, αλλά ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες συμβάλουν οι οσμές μέσα στο κέντρο του Βόλου σε ποσοστό 5%. Η έρευνα «κουμπώνει» με τις μετρήσεις που διενεργούνται από το Αριστοτέλειο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα γίνει και η σύγκριση με αυτή που ήδη ανακοινώσαμε», είπε και δήλωσε πως η έρευνα για φουράνια και διοξίνες στα δύθο εργοστάσια της ΑΓΕΤ και της Χαλουβουργίας απέδειξαν πως βρίσκονται οι μετρήσεις εντός ορίων της Νομοθεσίας, με τη Χαλυβουργία να είναι στο όριο.
«Περιμένουμε την έρευνα για τα βαρέα μέταλλα και θα εξαχθούν απόλυτα συμπεράσματα», κατέληξε.

Η μελέτη για τις διοξίνες 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου έγινε «Διενέργεια τεσσάρων δειγματοληψιών και ανάλυση των δειγμάτων αερίων εκπομπών στα εργοστάσια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στα Αστέρια Αγριάς (1 δειγματοληψία) και της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη Β΄ΒΙΠΕ Βόλου (3 δειγματοληψίες), ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των όσων προβλέπονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των δύο βιομηχανιών (όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν), για τις παραμέτρους α) Σ(Cd + Tl), (β) Hg, (γ) Σ (As, Sb,
Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), (δ) PCDDs +PCDFs, (ε) PCBs και (στ)
αιωρούμενα σωματίδια» διεξήχθησαν μετρήσεις εκπομπών αέριων
ρύπων για διοξίνες (PCDDs+PCDFs) και βαρέα μέταλλα (Ti, V, Cr, Mn, Co,
Ni, Cu, As, Cd, Sb, Hg, Pb) στις 20, 21 και 22 Απριλίου 2021. Το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης διοξινών είναι= διαπιστευμένο για τις αναλύσεις διοξινών κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 321-4). Ακόμη το Εργαστήριο έχει ορισθεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάλυση διοξινών και PCBs. Οι δειγματοληψίες έγιναν από διαπιστευμένο φορέα κατά ISO/IEC 17025
από το ΕΣΥΔ και οι αναλύσεις βαρέων μετάλλων από διαπιστευμένο
εργαστήριο του εξωτερικού.
2. Μεθοδολογία δειγματοληψίας καμιναερίων
Για τη συλλογή των δειγμάτων αέρα από τον κλίβανο και την
κανονικοποίηση τους, χρησιμοποιήθηκε σύστημα Ισοκινητικής
Δειγματοληψίας το οποίο πληροί τα διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει τα
εξής κύρια μέρη:
1. Ακροφύσιο εισόδου από τιτάνιο με σχήμα γάντζου και γυάλινο
σωλήνα με σύστημα ψύξης.
2. Συμπυκνωτή όπου συγκεντρώνεται η περιεχόμενη υγρασία στο
δείγμα.
3. Θάλαμο φίλτρου/ απορροφητικής ρητίνης τύπου PUF.

Με βάση τα παραπάνω και τα παρελκόμενα τμήματα, καθώς και τα
συστήματα μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης και ροής είναι δυνατή η
αντιπροσωπευτική και υψηλής πιστότητας δειγματοληψία καμιναερίων έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός ενώσεων και στοιχείων μετά από
τις αντίστοιχες αναλύσεις στο εργαστήριο.
Για την αποφυγή προσμίξεων και αλλοίωσης των συγκεντρώσεων, το
σύνολο της συνδεσμολογίας βασίστηκε στη χρήση σωλήνωσης από Teflon
και ανοξείδωτο χάλυβα συγκεκριμένων προδιαγραφών που καθορίζονται
από τις διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δειγματοληψίας και τα εγχειρίδια
των αντίστοιχων οργάνων. Όλες οι σωληνώσεις εκπλένονταν με καθαρή
ακετόνη και κατόπιν με αποσταγμένο νερό και στεγνώνονταν με καθαρό
αέρα πριν από κάθε ημέρα δειγματοληψίας.
Η βαθμονόμηση των οργάνων πραγματοποιούταν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή και βάσει του εγχειριδίου χρήσης.
Μέθοδος δειγματοληψίας Διοξινών
Η δειγματοληψία διενεργήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 1948-
1:2006.
Αέριο δείγμα λαμβάνεται ισοκινητικά από την πηγή, τα αιωρούμενα
σωματίδια συλλέγονται στο φίλτρο ενώ οι αέριες εκπομπές κατακρατούνται
σε απορροφητική ρητίνη τύπου PUF.

Τα συμπεράσματα 

Με βάση τα  αποτελέσματα εξάγονται τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
1. Δεν υπάρχει υπέρβαση ορίου για τις διοξίνες/φουράνια σε καμία
δειγματοληψία.
2. Δεν υπάρχει υπέρβαση ορίου για τα βαρέα μέταλλα και τα αιωρούμενα
σωματίδια σε καμία δειγματοληψία.

Η μελέτη για τις οσμές 

Η ανάλυση των δειγμάτων για τον προσδιορισμό της
συγκέντρωσης των οσμών κατά ΕΝ 13725, πραγματοποιήθηκε στο εξειδικευμένο και διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 εργαστήριο της OLFASENSE στην Ολλανδία.
Σε ένα από τα δείγματα που ελήφθησαν στα απαέρια (σημειακές
εκπομπές) της κάθε εγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο εργαστήριο της OLFASCAN στο Βέλγιο και πλήρης χημική ανάλυση (Full VOC Screening) με αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας (GC-MS), με σκοπό την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πτητικών οργανικών ενώσεων που υπάρχουν στο εκάστοτε αέριο δείγμα.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη ανάλυση GC-SNIFFING
στο δείγμα κάθε εγκατάστασης για τον προσδιορισμό της έντασης
και του χαρακτήρα της αντιληπτής οσμής.

Σε ποιές βιομηχανίες έγιναν οι μετρήσεις.

Οι μετρήσεις έγιναν στις εξής βιομηχανίες:

CaO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε 2.419 4,4 19.696
BIOMAR HELLENIC S.A. 181.932 10.856 3.857
LAFARGE CEMENT VOLOS PLANT 1.223 8,1 613
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 1.116 123 12.173
PETROLIN AEBE 5.133 172 7.307
ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σε ποιες περιοχές η οσμή κατακλύζει τα σπίτια 

Για την ακριβέστερη αποτύπωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές οσμών των εξεταζόμενων εγκαταστάσεων κατά την περίοδο επεισοδίων δυσοσμίας πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί με το μοντέλο διασποράς CALPUFF ειδικά για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2020 χρησιμοποιώντας τα μετεωρολογικά δεδομένα του σταθμού ΔΕΣΕ της Περιφέρειας σε συνδυασμό
με μετρήσεις του σταθμού της Ν. Αγχιάλου και προγνωστικών δεδομένων.
Λόγω της χαμηλότερης ταχύτητας ανέμου η συνεισφορά των εξεταζόμενων
εγκαταστάσεων στις συγκεντρώσεις οσμής της περιοχής εκτιμάται μεγαλύτερη κατά την
περίοδο αυτή συγκριτικά με το βασικό μοντέλο.
Ειδικότερα υπερβάσεις της προτεινόμενης οριακής τιμής με βάση τις Βρετανικές Κατευθυντήριες (μοντέλα)  παρατηρούνται στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης συμπεριλαμβανομένου του Π.Σ.
Βόλου, ενώ με βάση τις Γερμανικές κατευθυντήριες (μοντέλα) υπερβάσεις παρατηρούνται στους οικισμούς Σέσκλο, Διμήνι, Αγ. Γεώργιος Φερρών και Στεφανοβίκειο. Εντός του Π.Σ. Βόλου ώρες οσμής με βάση τις Γερμανικές κατευθυντήριες (ώρες με συγκεντρώσεις οσμής 6-λέπτου > 1,0 ouE/m3) σημειώνονται στο 2%-10% του χρόνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη , οι εκπομπές οσμής από τις εξεταζόμενες εγκαταστάσεις συνολικά και συνδυαστικά εξηγούν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις οχλήσεις στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ και τους γειτονικούς σε αυτή οικισμούς (Σέσκλο, Διμήνι, Αγ. Γεώργιος), τόσο με βάση τα αποτελέσματα στο βασικό μοντέλο (περίοδος 01.01.2017-31.12.2019), όσο και για την περίοδο 01.08.2020-31.12.2020.
• Οι συγκεντρώσεις οσμών εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις από πολύ χαμηλές ως και πολύ υψηλές συγκεντρώσεις (που συνδέονται με επεισόδια οσμής) ανάλογα με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. Συνεπώς οι εκπομπές οσμής μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα δυσοσμίας και στους λοιπούς οικισμούς και το Π.Σ. Βόλου υπό δυσμενείς για την διασπορά μετεωρολογικές συνθήκες (χαμηλές ταχύτητες ανέμου, δυτικές διευθύνσεις, ευστάθεια της ατμόσφαιρας και υψηλή υγρασία), ειδικά αν ληφθούν υπόψη και άλλες πιθανές
πηγές εκπομπής οσμών.
• Επεισόδια δυσοσμίας στο Π.Σ. Βόλου καταγράφονται από την αρμόδια αρχή νυχτερινές και
πρώτες πρωινές ώρες που επικρατούν συνθήκες οι οποίες ευνοούν τη μεταφορά οσμών από
την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. (άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με χαμηλές ταχύτητες και υψηλή
υγρασία).

Η συχνότητα εμφάνισης υψηλών συγκεντρώσεων οσμής κατά την περίοδο 01.08.2020-
31.12.2020 είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με το βασικό μοντέλο, γεγονός το οποίο οφείλεται στις χαμηλότερες ταχύτητες των μετεωρολογικών δεδομένων του σταθμού ΔΕΣΕ για την συγκεκριμένη περίοδο.
• Συγκεκριμένα για το Π.Σ. Βόλου όπου έχουν καταγραφεί τα επεισόδια δυσοσμίας, την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2020 το ποσοστό του χρόνου με συγκεντρώσεις οσμής μεγαλύτερες του προτεινόμενου ορίου έντονης οσμής των 10 ouE /m3 σε τουλάχιστον έναν αποδέκτη είναι 5,9% και αναφέρεται στις δυσμενέστερες για τη διασπορά μετεωρολογικές συνθήκες

Kentavros