Κιβωτός: Μόλις 9 έλεγχοι στα 4 χρόνια λειτουργίας στο Διμήνι – Φιλοξενούνται 23 αγόρια

Μόλις 9 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, στο Διμήνι, σε διάστημα τεσσάρων χρόνων λειτουργίας, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Κοινωνικοί σύμβουλοι της υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους παρά το γεγονός ότι μέχρι τον περασμένο Μάϊο δεν υπήρχε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Από τις διαδικασίες ελέγχου δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε ζήτημα και οι σχετικές εκθέσεις έχουν κοινοποιηθεί στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως διαβεβαιώνει με σημερινή ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα, η δομή «Κιβωτός του Κόσμου» λειτουργεί στο Διμήνι από το έτος 2018 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 61728/20-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΑ8ΨΩ96-ΡΛΣ) απόφαση του Δημάρχου Βόλου «Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Παιδικής Προστασίας στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό.
Παρά την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία του εν λόγω ιδρύματος μέχρι το Μάιο του 2022 από το κράτος σε σχέση με τους όρους λειτουργίας του ιδρύματος (δηλαδή περίπου για 4 χρόνια) οι υπηρεσίες της Δ/νσης Υγείας δια των κοινωνικών συμβούλων προέβαιναν σε τακτικούς ελέγχους με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δομής και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα φιλοξενούμενα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, στη δομή «Κιβωτός του Κόσμου» φιλοξενούνται σήμερα 23 αγόρια, ηλικίας από 7 έως 18 ετών, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους 17 εργαζόμενοι διαφόρων απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Στην προκείμενη περίπτωση από την έναρξη λειτουργίας της δομής μέχρι και σήμερα οι υπηρεσίες της Δ/νσης έχουν πραγματοποιήσει 9 ελέγχους με τους κοινωνικούς συμβούλους, βασιζόμενοι στην εμπειρική δεξιότητα και γνώση των κοινωνικών συμβούλων σχετικά με τις αντίστοιχες μονάδες που φιλοξενούνται παιδιά, καθώς όπως προαναφέρθηκε μέχρι το Μάιο του 2022 δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία.
Στις επισκέψεις και τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, οι κοινωνικοί σύμβουλοι προέβαιναν σε λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της δομής (π.χ. άδεια λειτουργίας, καταστατικό, συνθήκες υγιεινής κλπ.), του απασχολούμενου προσωπικού και της καταλληλότητας του, διασταυρώνοντας την εγκυρότητα των στοιχείων και ζητώντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Επιπροσθέτως κατά τον έλεγχο επιθεωρούνταν οι εγκαταστάσεις και οι παρεχόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες.
Με την ψήφιση του νέου νόμου για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ το τρέχον έτος αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και παρέχεται μεταβατική περίοδος ενός έτους στις δομές προκειμένου να εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις.
Εν κατακλείδι σε διάστημα τεσσάρων χρόνων λειτουργίας της δομής με τους 9 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους κοινωνικούς συμβούλους και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου που συντάχθηκαν, και οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο Συνήγορο του Πολίτη, δεν έχει αναφερθεί ή διαπιστωθεί οποιοδήποτε ζήτημα στα ελεγχόμενα θεματικά αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 
Kentavros