Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δημιουργεί Growth Fund με 2 δισ. για ΜμΕ

Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ύψους 840 εκατ. ευρώ. Στόχος του ταμείου αυτού είναι η κινητοποίηση επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ από τις εμπορικές τράπεζες με στόχο την χρηματοοικονομική ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Συγκεκριμένα το Ταμείο αυτό θα εκχωρήσει δάνεια σε ΜμΕ κατά την περίοδο 2021-2027 που θέλουν είτε να χρηματοδοτήσουν έργα πράσινης μετάβασης ή/και ψηφιοποίησης, είτε να ενισχύσουν το κεφάλαιο κίνησης τους. Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του Business Growth Fund, στόχος είναι η εκχώρηση τριών ειδών συνχρηματοδοτούμενων δανείων:

«Πράσινα Συνχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)» που θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους σε ΜμΕ, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος,
«Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)» που θα παρέχονται με σκοπό τη ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων των ΜμΕ .
«Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)» τα οποία στόχο έχουν οι ΜμΕ να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των αποτελεσμάτων της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.
Τα κεφάλαια που θα αξιοποιήσει το Ταμείο Business Growth Fund θα προέλθουν, πρώτον από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 440 εκατ. ευρώ, και δεύτερον από μια δανειακή σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί από το 2022. Από την άλλη πλευρά, η βασική πηγή της χρηματοδότησης των 440 εκατ. ευρώ θα είναι το ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα το Τομεακό Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας.

Τα παραπάνω κεφάλαια θα πρέπει να συνδυαστούν με τραπεζικά κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, «στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν θα συμμετέχουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (σ.σ. Τράπεζες) σταδιακά με κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον 1.200.000.000 ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων κατ’ ελάχιστον 2.040.00.000 ευρώ».

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση από τους πόρους του Βusiness Growth Fund θεωρούνται οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Powergame.gr


Kentavros