Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλιείας στον Παγασητικό

Δεν υπάρχει θέμα ακαταλληλότητας των αλιευμάτων του Παγασητικού και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλιείας και ανησυχίας για την ασφάλεια του τροφίμου, ξεκαθαρίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

“Η παραφιλολογία και παραπληροφόρηση που υπήρξε σχετικά με την ποιότητα των υδάτων στον Παγασητικό Κόλπο και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλίας μετά το φαινόμενο Daniel καταρρίφθηκε μετά από έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν τόσο από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΙΝΑΛΕ ( του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όσο και από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το ΙΝΑΛΕ (που ανήκει στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ) πραγματοποιήθηκαν 1) Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιολογικών και μη-βιολογικών δειγμάτων και 2) Δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού σε τέσσερις (4) παράκτιους σταθμούς, δύο εντός και δύο εκτός του Παγασητικού Κόλπου, όπου έγιναν: 1) Μετρήσεις θερμοκρασίας, αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου και θολερότητας με ειδικό ποντιζόμενο όργανο (CTD), 2) Συλλογή δειγμάτων νερού από πρότυπα βάθη, π.χ. 0, 10, 30, 40 και στο βυθό, με ειδικές φιάλες δειγματοληψίας, π.χ. τύπου Niskin και ανάλυση στο εργαστήριο για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων, θρεπτικών αλάτων, χλωροφύλλης και φυτοπλαγκτού, 3) Συλλογή δειγμάτων ζωοπλαγκτού με κάθετες σύρσεις ειδικών διχτύων, π.χ. τύπου WP2, 4) Συλλογή νερού για έλεγχο περιστατικών ρύπανσης από βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs).

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών το ΙΝΑΛΕ συμπεραίνει ότι η επίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων είναι στη θολερότητα και τη σκίαση στις βενθικές κοινωνίες. Τα θρεπτικά άλατα είναι σε μικρές ποσότητες καθώς και τα βαρέα μέταλλα σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα επισημαίνει ότι δεν βρέθηκαν νεκρά ψάρια και αναφέρεται τόσο στα αποτελέσματα των υποβρυχίων ερευνών που διεξήχθησαν, οι οποίες διεπίστωσαν ότι το φυτοπλαγκτόν, που αποτελεί τροφή των ψαριών βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς επίσης και στις συγκεντρώσεις οξυγόνου και pH, οι οποίες βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα με αυτές των σταθμών του ΙΝΑΛΕ στο Βόρειο Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την καταλληλότητα των ψαριών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των επιπτώσεων των πλημμυρών στη Θεσσαλία και αναφορικά με την εξαλίευση αλιευμάτων και οστράκων για ανθρώπινη κατανάλωση, η Διεύθυνση τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα ακαταλληλότητας και κατανάλωσής τους. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλιείας και ανησυχίας για την ασφάλεια του τροφίμου.
Τονίζεται επίσης, ότι η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις του Συντονιστικού Κέντρου και είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για τον συντονισμό των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Αναφορικά με τη στήριξη του κλάδου της Αλιείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σας ενημερώνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποφάσισε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω των απαγορευτικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των φερτών υλικών και της μείωσης της αλιευτικής τους παραγωγής από την κακοκαιρία Daniel.
Η συνολική αποζημίωση που προαναφέρθηκε είναι ύψους 1.489.000€, έχει υπογραφεί από το ΥΠΑΑΤ και βρίσκεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη, επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που αυτός κατέχει, με ποσό ενίσχυσης ανά σκάφος παράκτιας αλιείας και ανά σκάφος γρι γρι ως εξής:
α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.
β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων, σε 2.600 ευρώ ανά σκάφος.
γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, σε 7.000 ευρώ ανά σκάφος.
δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, σε 8.000 ευρώ ανά σκάφος.
ε) Αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, σε 12.000 ευρώ ανά σκάφος. στ) Αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων, ανεξαρτήτου μήκους, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.
Στο επόμενο διάστημα θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους.
Τέλος, για τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση 1282/23-10-2023 και άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την ως άνω Ερώτηση στα εν λόγω καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.