Περιφέρεια Θεσσαλίας: 29 προσλήψεις συμβασιούχων στη Μαγνησία

Στην πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-5-2024, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό την υποστήριξη του έργου των επιτροπών Κρατικής Αρωγής και την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν στην πόλη του Βόλου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Σεπτεμβρίου (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες).
Συγκεκριμένα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:
10 ΠΕ Γεωπόνων, 2 ΠΕ Γεωπόνων Ιχθυολόγων, 2 ΠΕ Κτηνιάτρων, 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 3 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, 1ΤΕ Μηχανικών, 3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 4 ΔΕ Οδηγών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι διάρκειας τριών (3) ημερών και αρχίζει από την
επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα
ανακοινώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr και συγκεκριμένα
από 13-2-2024 έως και 15-2-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), στο πεδίο Ανακοινώσεις, όπου θα αναρτηθεί
και η ανακοίνωση.